Ogłoszenie o planie podziału

Ogłoszenie o planie podziału

Zarządy spółek: “DROSED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 154, 08-110 Siedlce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054754, NIP: 8210006125, REGON: 710002831, kapitał zakładowy: 9.200.000,00 PLN („Spółka Dzielona”) oraz „DROSED HOLDING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (zawiązana aktem notarialnym Rep. A numer 2813/2019 sporządzonym przez Ewę Czekała, notariusza w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Hożej 55 lokal 11) („Spółka Przejmująca”), niniejszym wypełniając obowiązek przewidziany art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, publikują poniżej plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych.

PLAN_PODZIAŁU